КУРС "УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ"

Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти организира курс на тема "Управление на строителни отпадъци и влагане на рециклирани материали  - Предизвикателства пред консултантите в инвестиционния процес", който ще се проведе на 28 юли /четвъртък/ 2016г. в хотел "Лайт", София, ул. "Веслец" 37.
Регистрацията е до 20 юли.

ПРЕПОДАВАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РУМЯНА ЗАХАРИЕВА - КАТ. "СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗОЛАЦИИ"- УАСГ, ЧЛЕН НА РАБОТНИЯ КОЛЕКТИВ, ПОДГОТВЯЩ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ НАРЕДБАТА

ЦЕЛИ НА КУРСА:
Да запознаят консултантите (вкл. упражняващи строителен надзор) в инвестиционния процес с основните положения и особеностите на законодателството и произтичащите от него задължения. Да се дискутират някои предизвикателства при приложението на законодателството. Да се запознаят участниците в курса с предложенията за промени в законодателната уредба.

РЕЗУЛТАТИ:
Знания за изискванията на нормативната уредба и задълженията на участниците в строително-инвестиционния процес, за процедурите по прилагането й, за особеностите на СО и възможностите за тяхното материално оползотворяване и за  приложенията на рециклираните материали в строителството, за сегашното състояние на управлението на СО у нас и др.
Умения за прилагането на Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани материали (НУСОВРМ) – изготвяне/оценка/изпълнение на План за управление на СО (ПУСО), водене на отчетност и докладване на дейности, свързани с управление на СО и влагане на рециклирани материали.

Изисквания към участниците: Предварително запознаване в детайли с НУСОВРМ.
Документ при завършване на курса: Сертификат, издаден от БААИК

09.15 – 09.30     Регистрация със сутрешно кафе и чай
09.30 – 12.30      Начало на курса
12.30 – 13.15     Работен обяд
13.15 – 15.30     Лекции и решаване на практически казуси
15.30 – 16.30     Дискусия по проблеми, поставени от участниците

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

?    За членове на БААИК:   120 лева с включено ДДС
?    За нечленове:   204 лева с включено ДДС

Моля, превеждайте таксите НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20 ЮЛИ на сметката на БААИК:

УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК, 
BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG47UNCR96601087804103

Бланка за регистрация може да изтеглите от ТУК,